Algemene voorwaarden

Artikel 1. - 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder..

a. Voorlopig is er nog geen geschillencommissie van toepassing: de Geschillencommissie Wetenschapspark 1 - lab 1 Campuslaan 1 3590 Diepenbeek België. www.becommerce.be

b. Klant: iedere derde die via de webshop een product wenst te kopen of heeft gekocht van online-meubelshop.

c. Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen online-meubelshop als verkoper en de Klant als koper tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop.

d. Product: een product dat door online-meubelshop te koop wordt aangeboden op de Website.

e. Online-meubelshop is een de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 9200 Baasrode meibosstraat 5 met ondernemer nummer: BE 0832.408.963.

f. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van online-meubelshop.

1.2 Deze Verkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van online-meubelshop en de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst..

2.1 Offertes en aanbiedingen op de website, in brochures en in andere reclame-uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer online-meubelshop zulks na ontvangst van de bestelling aan de klant heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen Overeenkomst tot stand.

2.3 Alle opgaven door online-meubelshop van maten en gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. online-meubelshop staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de website, in de online-meubelshop brochure of in andere reclame-uitingen binden online-meubelshop niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten.

2.4 Bij handgemaakte Producten uit de online-meubelshop collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

2.5 - Herroepingsrecht bij levering van producten: op online-meubelshop bestellingen is de wet kopen op afstand van toepassing. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor u, op bestelling, geproduceerde goederen zoals gestoffeerde meubels en maatwerk artikelen. Uw retourzending dient conform onderstaande instructies te worden uitgevoerd.

2.6 - voorwaarden van herroeping: Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan ons te retourneren, Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening. Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald.

 2.7 - Annulering/afwijzing van bestellingen Indien er door onvoorziene omstandigheden foutieve prijzen worden getoond op de website, behoud online-meubelshop het recht om eventuele bestellingen die artikelen met foutieve prijzen bevatten te annuleren/af te wijzen mits binnen een periode van 24 uren na het plaatsen van de bestelling geconstateerd. Er zal de klant onmiddellijke restitutie van de eventueel incorrect betaalde gelden worden aangeboden of de optie tegen de correcte prijzen een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen..

3.1 Alle prijzen op de website luiden, tenzij anders aangegeven, in euro en zijn "Ex Works Antwerpen". Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief leveringskosten.

3.2 De door de klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de website staat aangegeven.

3.3 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Eventuele aanbetaling..

Mocht er een besteld en betaald object niet binnen maximum 8 weken vanuit ons magazijn kunnen vertrekken wordt de klant hiervan per mail verwittigd en heeft de klant de mogelijkheid om zijn betaling om te zetten in een aanbetaling mits binnen de 2 dagen hierop volgend per mail dit te bevestigen. online-meubelshop zal dan de klant 50% van de aankoop terugbetalen. online-meubelshop zal achteraf de klant mailen vanaf dat de bestelling in zijn magazijnen klaar staat voor levering. De klant zal dan binnen de 3 dagen het saldo onmiddellijk terug betalen. Bij elke laattijdige betaling zal automatisch van rechtswege, door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest van 1 % per maand geëist worden. Anderzijds is, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de 8 dagen na de bevestiging dat de goederen binnen zijn, zal van rechtswege, automatisch door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn welke bepaald is op 15 % van het bedrag van de volledige bestelling, met een minimum van 250 Euro, zonder afbreuk aan intresten. Mocht na verloop van 30 dagen volgend op de bevestiging dat de bestelling klaar staat, de klant nog steeds niet het saldo heeft betaald wordt de bestelling automatisch als nietig en onbestaand beschouwd en wordt de aanbetaling door online-meubelshop behouden als schadeloosstelling.

 

Artikel 5. Levertijd..

5.1 online-meubelshop zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De op de website aangegeven levertijd zal door online-meubelshop zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn.

5.2 Het is niet mogelijk om een vaste leveringsdatum te bepalen. Leveringen vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17:00 uur of op zaterdag na afspraak.

5.3 Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding langer dan 30 weken na bevestiging van de order is.

5.4 Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte product niet beschikbaar is, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan online-meubelshop betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

 

Artikel 6. Levering, vervoer en risico..

6.1 Bezorging vindt plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres in België. Op de website staat de wijze van levering aangegeven.

6.2 De producten worden uitsluitend aan een buiten België gelegen adres van de klant bezorgd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk op de website is vermeld. online-meubelshop is echter te allen tijde gerechtigd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van de overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het buiten België gelegen leveringsadres van de klant kan worden geleverd. In dat geval zal online-meubelshop de klant per e-mail op de hoogte brengen en als geen alternatief leveringsadres kan worden gevonden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder schadevergoeding.

6.3 Indien het bezorgadres zich buiten België bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de leveringskosten, eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.

6.4 Indien bezorging wegens de situatie op het leveringsadres en/of de omvang van het product niet mogelijk is, wordt in overleg met de klant: A/ de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade voor risico van de klant is; B/. een nieuw tijdstip van bezorging afgesproken, voor zover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), bezorging dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde bezorging, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de klant komen; of C/. de koop geannuleerd, in welk geval de klant de bezorgkosten aan online-meubelshop verschuldigd is.

6.5 Het risico tijdens het transport van het door de klant gekochte product is voor online-meubelshop c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van bezorging van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico terzake van het geleverde product over op de klant.

6.6 Indien de klant het product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. online-meubelshop is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.

 

Artikel 7. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden..

online-meubelshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van online-meubelshop en storingen in het internetverkeer.

 

Artikel 8. Assortiment..

online-meubelshop behoudt zich het recht voor om een product dat in haar assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen.

 

Artikel 9. Twee jaar garantie..

Op het gekochte wordt gedurende 2 jaar na aflevering, mits er een aankoop bon overlegd kan worden, garantie op fabricagefouten gegeven volgens de fabrikant in kwestie. De producten verdeeld door online-meubelshop zijn handwerk, waardoor kleine verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan. Eventuele klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van de vervoerder te worden gebracht door aantekening op het afleveringsbewijs. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan online-meubelshop te zijn medegedeeld.

 

 

Artikel 10 Garantievoorwaarden..

10.1 Tot 2 jaar na leveringsdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, komen voor rekening van de fabrikant in kwestie. De vracht- en voorrijkosten ter waarde van 100 euro voor nationaal vervoer en 250 euro voor internationaal vervoer komen voor rekening van de afnemer.

10.2 Breuk in glas- en aardewerk zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik.

10.3 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring..

11.1 online-meubelshop is slechts aansprakelijk voor schade van de klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. online-meubelshop is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.2 online-meubelshop is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de klant of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de verpakking), dan wel van enige tekortkoming van online-meubelshop, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.

11.3 Onverminderd het bovenstaande is online-meubelshop in het geval van schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de klant het product heeft gekocht.

 

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten..

12.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door online-meubelshop aangeboden producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij online-meubelshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Het is de klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshopinterieur Marcottestyle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 13. Geschillen..

13.1 Op de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

13.2 Geschillen tussen de klant en online-meubelshop over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als door online-meubelshop worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, voor zover deze laatste hiervan lid is geworden.

13.3 Een geschil wordt in dit geval door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen vastgelegde tijd aan online-meubelshop heeft voorgelegd.

13.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan online-meubelshop is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.5 Wanneer de klant een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is online-meubelshop aan deze methode van geschillenbeslechting gebonden. Wanneer online-meubelshop een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door online-meubelshop schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt online-meubelshop de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is online-meubelshop gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Verneemt online-meubelshop de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is online-meubelshop gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

Artikel 14. Actievoorwaarden..

14.1 Bij alle aanbiedingen geldt: maximaal twee per klant, tenzij anders vermeld.

14.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

14.3 Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

14.4 Alle acties gelden één dag tenzij anders aangegeven.

14.5 Kortingen zijn niet van toepassing op cadeaubonnen.

14.6 Het is niet mogelijk om een promotioneel product te reserveren tijdens een promotie. Promoties zijn niet van toepassing op de Outlet Store .

 

Artikel 15. Algemene informatie uit de website..

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond, wij behouden het recht (prijs) wijzigingen of aanpassingendoor te voeren op algemene informatie, maatvoeringen, productprijzen en verzendkosten indien de getoonde informatie incorrect of geheel niet is weergegeven

 

Artikel 16.Rechtsgeldigheid en taal..

Enkel de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands zijn rechtsgeldig. De opstelling in andere talen zijn vrije vertalingen en dus niet bindend. Indien nodig zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, waarvan het Nederlands de voertaal is.